Ningbo Jumbo Medisina Gurallary Co.

hakda
Jumbo

25 ýyllyk tejribe
Ningbo Jumbo Medical Instruments Co., Ltd Hytaýda öňdebaryjy önüm öndüriji we lukmançylyk enjamlaryny we laboratoriýa önümlerini iň köp eksport ediji.Öndüriji hökmünde, durnukly hiliň müşderimiz üçin iň möhümdigine düşünýäris.25 ýyllap tutanýerlilik we yhlas bilen Demirgazyk Amerikada, Günorta Amerikada, Europeewropada, Aziýada we Afrikada müşderilerimiziň ýokary abraýyna we ynamyna eýe bolduk.
Önümleri FDA we CE bellikleri bilen üpjün etmek

Ningbo Jumbo Medical lnstruments Co., Ltd.Önümler on kategoriýany öz içine alýar: Bir gezek ulanylýan we umumy lukmançylyk üpjünçileri;Lukmançylyk turbasy;Urologiýa önümleri;Anestezi we dem alyş serişdeleri;Gipodermiki önümler;Keselhananyň geýim önümleri;Hirurgiýa synag önümleri;Keselhananyň formasy;Ginekologiki synag;Önümler we termometr.

habarlar we maglumatlar

täzelikler

Bandajyň ulanylyşy näme?

Iň ýokary hilli we takyklyk üçin köp gatlakly gysyş bandajy ulgamy.Aýratynlyklary Layer One Padding Bandaj, süňk meşhurlyklaryny goramak üçin aýak we topuk töweregine galyp, inçe köpükli arkasy bolan pagta örtük gatlagy, 2-nji gatlak gysyş bandajy ýeňil gysyş, konfo ...

Jikme-jiklikleri görüň
täzelikler

2 bölek şpris bilen 3 bölek şprisiň arasynda näme tapawut bar?

lukmançylyk we önümçilik goşundylary.Şprisler barada aýdylanda, bazarda köp dürli görnüş bar.Has giňden ýaýran wariantlaryň ikisi 2 bölek şpris we 3 bölek şpris bolup, olaryň hersinde köp sanly amaly üçin ideal edýän özboluşly häsiýetleri bar.Tapawudy näme ...

Jikme-jiklikleri görüň
täzelikler

Bir bölek kolostomiýa sumkasy

Ygtybarly we ygtybarly, ýöne aňsatlyk bilen bölünýän ýumşak iki bölek gysgyç.Ygtybarly, ygtybarly we berk halka ulgamy örän çeýe we ulanyja ýokary derejeli rahatlyk berýär.Torbany esasy tabaga aňsatlyk bilen dakyp bolýar.Floüzýän halka gaty güýçli we çeýe co ...

Jikme-jiklikleri görüň
täzelikler

Qualityokary hilli gidrokolloid ýara geýinmek

Silikon geýiminde silikon ýarasy aragatnaşyk gatlagy, super siňdiriji pad, poliuretan köpük we bug geçiriji we suw geçirmeýän poliuretan filmi bar.Köp gatly gurluşyk dinamiki suwuklygy dolandyrmagy ýeňilleşdirýär, çygly ýara gurşawyny üpjün etmek üçin ...

Jikme-jiklikleri görüň
täzelikler

Sanly termometriň artykmaçlygy

JUMBO Medical-de, sanly termometrleriň öňdebaryjy öndürijisi bolanymyza buýsanýarys.Önümlerimiz çalt, ýönekeý we täsirli görnüşde takyk temperatura okalmagyny üpjün etmek üçin niýetlenendir.Çaga üçin gönüburçly termometr ýa-da özüňiz üçin gulak termometri gerekmi, biziň diapazonymyz ...

Jikme-jiklikleri görüň