• sahypa

Lukmançylyk ellikleri

Köp ugurly setirimiz bilen tanyşdyrmaklukmançylyk elliklerilukmançylyk, iýmit gaýtadan işlemek, gözden geçirmek, laboratoriýa synagy, çaphana, tehnika, arassalaýyş we maşgala gigiýeniki gorag ugurlaryndaky hünärmenleriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredilen.Elliklerimiz poroşok we poroşoksyz görnüşlerde bar, dürli programmalara laýyk gelýän dürli aýratynlyklary hödürleýär.

Poroşok ellikler iki taraplaýyn bolup, tekiz ýa-da dokalan ýüz, şeýle hem monjuk çeňňek bilen gelýär.Tebigy ak, USP derejeli siňdirilýän mekgejöwen krahmaly bilen ýasalýar, ajaýyp rahatlygy üpjün edýär we geýýän üçin amatly.Beýleki bir tarapdan, poroşoksyz ellikler hem tekiz ýa-da dokumaly we monjukly çeňňekli ambidextrousdyr.Olar ak-sary reňkde bolýar we polimer bilen örtülen ýa-da onlaýn hlorlanan görnüşlerde bolýar.

Biziňki steril hirurgiki elliklerulanyjyny göz öňünde tutup, ulanmagy aňsat we ygtybarly edýän birnäçe aýratynlygy hödürleýär.Lukmançylyk pudagynda ýa-da laboratoriýada işleýän bolsaňyzam, elliklerimizi geýmek aňsat, çeýeligi gowy we ýakymsyz ys ýok.Steril hirurgiki lateks ellikleriniň ýumşaklygy ýokary rahatlygy we tebigy laýyklygy üpjün edýär, ambidextrous tebigaty bolsa iki eliňe laýykdygyny we amatlylygy üçin bir gezek ulanylýandygyny aňladýar.

Biziň esasy peýdalarymyzyň birilateks ellikleri barlamakçydamlylygy we dürli maddalara garşylygydyr.Olary deşmek aňsat, ýöne çydamly we kislota, aşgar, ýag, hapa, ýokary temperatura we ýörite himiki serişdelere garşy durmak üçin niýetlenendir.Mundan başga-da, elliklerimiz geýýänleriň we olaryň gatnaşyga girýän zatlarynyň howpsuzlygyny üpjün edýän himiki galyndy galdyrmaýar.

Materiallar taýdan elliklerimiz ýokary hilli lateks we nitril bilen öndürilip, çeýeligiň we güýjüň ideal utgaşmasyny üpjün edýär.Bu olary köp sanly programma üçin amatly edýär we dürli iş şertleriniň talaplaryna çydap biljekdigini üpjün edýär.Önümlerimiz üçin iň möhüm sözleriň arasynda lukmançylyk ellikleri bar,lateks we nitril ellikler, barlag ellikleri, steril hirurgiki ellikler, nitril ellikler we diş ellikleri.Lukmançylyk amallary ýa-da başga hünärli ulanmak üçin elliklere mätäç bolsaňyzam, elliklerimiz siziň islegleriňizi kanagatlandyrmak we garaşýan zatlaryňyzdan has ýokarydyr.Elliklerimiz hiline, amatlylygyna we ygtybarlylygyna ünsi jemläp, dürli pudaklarda hünärmenler üçin iň amatly saýlawdyr.