• sahypa

Oundarany bejermek geýimleri

Oundarany geýmek üçin degişli seçim, ýaranyň geýim aýratynlyklaryna düşünmek we zeýkeşiň derejesine we ýaranyň çuňlugyna laýyklyk ukybyna esaslanýar.Iň oňat geýim saýlamazdan ozal çözülmeli nekroz we ýokaşma üçin ýaralara baha berilmelidir.Çyglylygy saklaýan geýimler filmleri, gidrogelleri, gidrokolloidleri, köpükleri, alginatlary we gidrofibrleri öz içine alýar we dürli kliniki şertlerde peýdalydyr.Mikroblara garşy emdirilen geýimler ýüzleý ýokaşan ýa-da ýokaşma howpy ýokary bolan ýaralarda peýdaly bolup biler.Has köp ösüşi höweslendirýän refrakter ýaralar üçin dokuma bilen işleýän geýimler soňky birnäçe onýyllykda, esasanam ýanmak, wena ýaralary we süýji keseli üçin tassyklanan ýarawsyz görnüşe öwrüldi.Oundsaralar bejerilende, iň oňat geýim görnüşi eksudatyň mukdaryna we ýaranyň çuňlugyna baglylykda üýtgäp biler;şeýlelik bilen ýarany bejermekdäki üstünlik, üýtgeýän bejeriş gurşawyny tanamak bilen baglanyşyklydyr.

Adaty ýaralara ideg geýimleri
Adaty ýara geýim önümleri, ýarany hapalanmakdan goramak üçin köplenç esasy ýa-da ikinji derejeli geýim hökmünde ulanylýar.Bu önümlere doka, lint, gips, bint (tebigy ýa-da sintetiki) we pagta ýüň girýär.

Ösen ýaraly geýimler
Öňdebaryjy ýara geýimleri, lukmanlara ýa-da hassahana baryp görenden soň kliniki lukmanlar tarapyndan bellenilýär.Öňdebaryjy ýara geýimlerini ulanmagyň artykmaçlyklary, bejeriş wagtynyň gysgaldylmagy, drena optimal optimallaşdyrylmagy we ýokaşma howpunyň azalmagydyr.

Köp ýyllaryň dowamynda adatySteril geýim toplumypagta ýüň, lint, doka ýaly ýaranyň arassalanmagyny we bakteriýalaryň ýokaşmagynyň öňüni almak üçin giňden ulanyldy.Şeýle-de bolsa, geýimler ýara aňsatlyk bilen ýapyşýar we amatly çygly gurşaw döretmeýär.Döwrebap geýimler has gowulaşan biokompatisiýa, zaýalanmak, agyryny azaltmak we çyglylygy saklamak bilen işlenip düzüldi.Diňe ýaranyň özüni ýapmagyň ýerine, häzirki zaman ýara geýimleri hem ýaranyň işini ýeňilleşdirýär.Häzirki wagtda kliniki tejribede ulanylýan birnäçe döwrebap geýimlere gidrokolloid, alginat, gidrogel, köpük we film geýimleri degişlidir.

Ningbo Jumbo Medical Instruments Co., Ltd Hytaýda öňdebaryjy önüm öndüriji we lukmançylyk enjamlaryny we laboratoriýa önümlerini iň köp eksport ediji.Kompaniýa bir gezek ulanylýan lukmançylyk enjamlarynyň ikinji we üçünji görnüşini öndürmekde ýöriteleşdi.Häzirki wagtda, esasan önümlerimiz on kategoriýany öz içine alýar: Bir gezek ulanylýan we umumy lukmançylyk önümleri;Lukmançylyk turbasy;Urologiýa önümleri;Anestezi we dem alyş serişdeleri;Gipodermiki önümler;Keselhananyň geýim önümleri;Hirurgiýa synag önümleri;Keselhananyň formasy;Ginekologiki synag önümleri we termometr önümleri.Portfelimizde 3000-den gowrak önüm bar we lukmançylyk edaralarynyň isleglerini öz içine alýar.Ylmy gözlegleri we tehnologiýa täzeliklerini ýokary hilli lukmançylyk önümleri bilen üpjün etmek üçin ulanýarys, şeýlelik bilen saglygy goraýyşy ösdürmäge we gowulaşdyrmaga goşant goşýarys.Biziň kompaniýamyz Şanhaý portuna, Ningbo portuna we Hangzhou halkara howa menziline ýakyn.Amatly transport harytlaryň dünýä bazaryna eksport edilmegine aňsat mümkinçilik berýär.Öndüriji hökmünde, durnukly hiliň müşderimiz üçin iň möhümdigine düşünýäris.25 ýyllap tutanýerlilik we yhlas bilen Demirgazyk Amerikada, Günorta Amerikada, Europeewropada, Aziýada we Afrikada müşderilerimiziň ýokary abraýyna we ynamyna eýe bolduk.

hu1

10,000 derejeli arassalaýyş önümçilik ussahanasy

Zawodymyz 4500 inedördül metr, 10,000 derejeli arassalaýyş önümçilik ussahanasy we 10,000 derejeli arassalaýyş laboratoriýasydyr.ISO kepillendirilen. Kompaniýanyň 2000 işgäri bar we lukmançylyk enjamlaryny öndürijiler üçin ýokary hilli dolandyryş ulgamy bar.

Ningbo Jumbo Medisina lnstruments Co.Öňdebaryjy önümlerimiz lukmançylyk elastik bandajlary, krep bandajlary, ilkinji lukmançylyk bandajlary we Pari Parisiň gipsleri.Önümlerimiz ABŞ-da, Europeewropada, Eastakyn Gündogarda we bütin dünýäde giňden ulanylýar.TUV kepilnama organy bilen ISO 13485 we CE-den geçdik, FDA sertifikaty hem tassyklandy.

Ningbo Jumbo Medical Instruments Co., Ltd döredijilikli we höweslendiriji hünärmenlerden ybarat güýçli R&D topary tarapyndan goldanýar. Biziň tejribeli R&D bölümimiz, müşderilerimize has gowy hyzmat etmek we önümlerimizi tanatmak üçin ylym we gözleg funksiýalaryny manipulirlemek arkaly täze önüm dizaýnlaryny hödürleýär.

Gauzlar

Gauzlariň köne we iň arzan, elýeterli we ýokary siňdiriji adaty ýara geýimi.Mundan başga-da, islendik kemçilik görnüşine aňsatlyk bilen uýgunlaşyp, köp mukdarda eksudat bar bolan ýokaşan we ýokaşmadyk ýaralary ýapmak üçin gauzlar giňden ulanylýar.Şeýle-de bolsa, köp ulanylandygyna garamazdan, gauzlar ideal ýara geýimi däl, sebäbi trawma, mehaniki zaýalanmak we şeýlelik bilen hassanyň aýrylmagy bilen agyry döredip biler.Mundan başga-da, granulomanyň emele gelmegine immun ulgamyny işjeňleşdirýän galyndylary goýup bilerler.Meýdanda bir ädim çygly-gury bintleriň, ýagny çygly ýagdaýynda ulanylýan we nekrotik dokumalaryň içine girýän ýaranyň boşlugynda guramagyna ýol açmak arkaly gazanyldy.Şonuň üçin adaty bandajlar bilen deňeşdirilende, şular ýaly ulgamlar geýim geýilende ýüze çykýan mehaniki zaýalanmagy has takyk dolandyrmagy başarmalydyr.Muňa garamazdan, başga-da köp kemçilikler bar.Mysal üçin, olar aşakdakylara sebäp boldular: (i) vasokonstriksiýa, (ii) gemoglobiniň kisloroda ýakynlygy, (iii) bugarmak wagtynda ýerli dokumalaryň sowamagynyň netijesinde gipoksiýa we (iv) aýrylmagy netijesinde näsaglaryň oňaýsyzlygy; gurak ýagdaý.Mundan başga-da, çygly-gury geýimleriň hapalanmagyna we saýlanmadyk zaýalanmagyna jogapkärdigi habar berildi.Ahyrynda, tebigatyna garamazdan, gauzlar bakteriýalaryň hapalanmagyna ýokary sezewar boldy we şeýlelik bilen beýleki geýimler (mysal üçin filmler ýa-da gidrokolloidler) bilen deňeşdirilende has ýokary ýokaşma derejesi bilen häsiýetlendirildi.Mentionedokarda agzalan zyýanly täsirler, emdirilmedik gauzlary, ýagny ýod, sink we bismut saklaýan gauzlary girizmek arkaly bölekleýin çözüldi.Hakykatdanam, adaty bandajlaryň tersine, çygly gurşawy saklaýarlar we bugarmak wagtynda dokumalaryň sowamagyndan gaça durýarlar.Şeýle-de bolsa, ähli ýüklenen maddalaryň sitotoksiki täsirleri we mikroblara garşy işjeňligini görkezýändigi habar berildi.

Oundarany bejermek geýim önümleriniň kategoriýalary: oundarany netijeli bejermek üçin dogry bandaj saýlamak

Ilkinji kömek we ýaralary bejermek barada aýdylanda, eliňizde zerur zatlaryň bolmagy zerurdyr.Bandajlar, ilkinji kömek enjamlarynyň möhüm bölegi bolup, dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin dürli wariantlar bar.Elastik bandajlardan başlap, doka bandajlaryna, sterilizasiýa edilen wazelin dokalaryna we turba bintlerine çenli, bandajyň her görnüşi ýarany bejermekde belli bir maksat bilen hyzmat edýär.

Biziň kompaniýamyz, beýlekiler bilen bir hatarda elastik bintler, ilkinji kömek bandajlary, doka bandajlary, sterilizasiýa edilen wazelin doka we turba bandajlary ýaly köp sanly ýarany bejermek önümleri bilen üpjün etmekde ýöriteleşendir.Öňdebaryjy önümlerimiz, dürli şikeslere goldaw we gysyş üpjün etmekde köptaraplylygy we täsirliligi bilen tanalýan elastik bandajlardyr.

Elastik bintler köplenç gysyş we goldaw talap edýän çişleri, ştamlary we beýleki şikesleri bejermekde ulanylýar.Bu bintler uzalýar, çişmegi azaltmak we ýaralanan ýeri durnuklaşdyrmak üçin zerur basyş bilen bir hatarda çeýeligi we rahatlygy üpjün edýär.Elastik bintlerimiz dürli ululykda bolýar we bedeniň islendik bölegine aňsatlyk bilen örtülip, ​​köp ulanylyş üçin amatly bolar.

Elastik krep bandajbeýleki tarapdan, ýaralary ýokaşmakdan goramak üçin niýetlenendir.Olar ýarany hapa we mikroblardan goraýan mahaly, bejergini ösdürýän ýumşak, dem alýan materiallardan ýasalýar.Ilkinji kömek bentlerimiz dürli şikesleri ýerleşdirmek üçin dürli şekilde we ululykda bar we islendik ilkinji kömek enjamynyň möhüm bölegi bolup durýar.

Doka bandajlary, ýarany bejermekde ulanylýan başga bir ýaýran görnüşdir.Olar gözenekli, ýelmeýän materialdan ýasalyp, ýaranyň dogry howa akymyny üpjün edýär we has çalt bejerilmegine kömek edýär.Doka bandajlary köplenç ýokançlygyň öňüni almak we bejergini ýokarlandyrmak üçin antiseptik melhemler ýa-da kremler bilen bilelikde ulanylýar.Doka bentlerimiz, ýaralary bejermekde arassalygy we howpsuzlygy üpjün etmek üçin sterilizasiýa edilýär.

Paraffin Gauze Bpýaranyň ýapyşmazlygy üçin wazelin gatlagy bilen örtülen ýöriteleşdirilen bandaj görnüşidir.Bandajyň bu görnüşi ýanmak we aşgazan üçin amatly bolup, agyry we rahatsyzlygy azaltmak bilen sagaldyşa kömek edýän ýumşak päsgelçilik döredýär.BiziňkiParaffin Gauze Bpmundan beýläk trawma ýa-da gaharlanma döretmezden ýaralary goraýjy örtük bilen üpjün etmek üçin niýetlenendir.

Turbalar bandajlary, gollar ýa-da aýaklar ýaly bedeniň has uly ýerlerine gysyş we goldaw bermek üçin ulanylýar.Bu bintler turba görnüşinde bolup, ýelimleýji lenta ýa-da klipler zerurlygy bolmazdan aňsatlyk bilen ulanylyp bilner.Turbaly bentlerimiz dürli beden böleklerini ýerleşdirmek üçin dürli ululykda bolýar we goldaw berýän mahaly çäklendirilmedik hereket etmäge mümkinçilik berýän ýumşak, amatly materiallardan ýasalýar.

Bu önümlerden başga-da, kompaniýamyz beýlekiler bilen bir hatarda jübüt bandaj, gips interleaver we ilkinji kömek enjamlaryny hödürleýär.Oundarany bejermek geýim önümlerimiziň dürli görnüşi, ilkinji kömegi we ýarany bejermegiň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin döredilip, dürli şikesler we şertler üçin täsirli çözgütleri üpjün edýär.

Netijeli ýarany bejermek üçin dogry bandaj saýlamak barada aýdylanda, şikesiň anyk talaplaryny we islenýän netijäni göz öňünde tutmak möhümdir.Gysmagy üpjün edýärmi, ýokançlykdan goraýarmy ýa-da bejergini ösdürýärmi, bandajlarymyzyň diapazony bu zerurlyklary netijeli çözmek üçin döredildi.Hil we howpsuzlyga ygrarlylygymyz bilen, ýaralary bejermek önümlerimiziň ygtybarlylygyna we öndürijiligine ynanyp bilersiňiz.

Sözümiň ahyrynda, ilkinji lukmançylyk kömegi we ýaralary bejermek üçin dogry bintleriň bolmagy zerurdyr.Kimdenelastik bintlertodoka bandajlary, sterilizasiýa edilen wazelin doka we turba bandajlary, bandajyň her görnüşiniň goldawy, goragy we bejergini üpjün etmekde özboluşly maksady bar.Biziň kompaniýamyz giňişleýin toplum hödürleýärýaralary bejermekelastik bandaj ýaly öňdebaryjy önümleri goşmak bilen önümler, ilkinji kömegi we ýarany bejermegiň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin.Hil we howpsuzlyga ygrarlylygymyz bilen, dürli şikesler we şertler üçin täsirli çözgütleri üpjün etmek üçin bandajymyza bil baglap bilersiňiz.

bandaj2