• sahypa

Bir bölek kolostomiýa sumkasy

Ygtybarly we ygtybarly, ýöne aňsatlyk bilen bölünýän ýumşak iki bölek gysgyç.Ygtybarly, ygtybarly we berk halka ulgamy örän çeýe we ulanyja ýokary derejeli rahatlyk berýär.Torbany esasy tabaga aňsatlyk bilen dakyp bolýar.Floüzýän halka sumka bilen esasy plastinanyň arasynda gaty güýçli we çeýe baglanyşygy üpjün edýär. Patentlenen dizaýn, halkany membrana berk birikdirýär, halkany saklaýar we goýberilmän şol bir derejede saklaýar.

Gurluşy:Köpük şassi, dokalan däl, işjeňleşdirilen uglerod, ýokary päsgelçilikli film halta.
Aýratynlyklary:
1. Ostomiýa haltasynyň materialy ýokary päsgelçilik ukybyna eýedir.Softumşak, rahat, gizlin we howpsuz;
2. Işledilen uglerod özboluşly ysy, gowy süzgüçleri ýok edýär;
3.Ekoniki we amaly, arassalamak meselesinden gaça durmak
Goýmalar:Kolostomiýa, ileostomiýa we jejunum
Görkezmeler:

Görkezmeler:
1.Stomanyň hakyky ululygyna we görnüşine görä ostomiýa sumkasy bilen deňeşdirip boljak aperturanyň ululygyny saýlaň, gidrokolloid şassiniň degişli dykyzlyk ululygyny we egrilen gaýçy bilen stoma ululygyny 1 ~ 1,5mm kesiň;
2.Stoma we daş-töweregi derini ostomiýa sumkasyndan öň arassa suw bilen arassalaň, çykarylýan kagyzy gabyň we gidrokolloid şassini aşakdan ýokaryk ýapyň, berk ýapyşýandygyna göz ýetirmek üçin daş-töweregiňize basyň, deri stoma we töweregindäki deriniň öňüni alyň;
3.Top-medisinanyň ostomiýa guşagy bilen gabat gelseňiz, has gowy howpsuzlyk alarsyňyz we stoma töweregindäki deriniň hapalanmagy sebäpli dörän şikeslerden gaça durarsyňyz;
4.Torbany saklamak üçin bir eliňiz bilen ostomiýa sumkasyny zarýad bermegiňizi haýyş edýäris, beýlekisi bolsa deriniň hapalanmagynyň öňüni alyp, şassini ýokardan aşaklygyna aýyryň.
5.Torba gazdan doly bolsa, gazy tükenmek üçin sumkanyň ýokarsyndaky kiçijik deşigi gysmak üçin kiçijik iňňäni ulanyň, soňra deşik ýelim kagyzy bilen möhürläň.

Üns beriň:

1. Ostomiýa sumkasyny ulananyňyzdan soň göni hajathana taşlamaň, lagym turbasynyň dykylmagynyň öňüni alyň;

2. Bir gezek ulanylýan we ýuwulan halta infeksiýanyň öňüni almak üçin gaýtadan ulanylyp bilner


Iş wagty: Noýabr-21-2023

  • Öňki:
  • Indiki:

  •