• sahypa

Qualityokary hilli gidrokolloid ýara geýinmek

Silikon geýiminde silikon ýarasy aragatnaşyk gatlagy, super siňdiriji pad, poliuretan köpük we bug geçiriji we suw geçirmeýän poliuretan filmi bar.Köp gatly gurluşyk, çalt ýaranyň ýapylmagyna itergi berýän we ýaraşyk töwekgelçiligini azaltmaga kömek edip biljek iň oňat çygly ýara gurşawyny üpjün etmek üçin dinamiki suwuklygy dolandyrmagy ýeňilleşdirýär.Leumşak silikon gatlagy, ýelimini ýitirmän göterilip we üýtgedilip bilner.Şeýle hem, silikon geýinmek, ýaraňyzy ýapmaga kömek etmek bilen çäklenmän, ýaranyňyzyň bejeriş prosesini çaltlaşdyrmaga hem kömek edýär.
Silikon geýinmek, amatly bejeriş üçin ýaraly düşegi 14 günüň dowamynda saklap biler.Has geýim çalşygy trawmasy hassalar üçin has çaltlaşdyrylyp bilner, bejeriş prosesi, hassalaryň rahatlygy we hassanyň aň ýagdaýy.

Gurluşy:
Gyrasy basylan gidrokolloid geýimi poliuretan film 、 CMC 、 lukmançylyk PSA 、 çykaryjy kagyz we ş.m.

Aýratynlyklary:Gidrofil biokolloidleriň dürli görnüşleri çygly gurşawy saklaýan we zyýan bermeýän jel bilen eksudasiýa siňdirip biler; epitel öýjükleriniň göçmegini çaltlaşdyryň; Suw geçirmeýän, geçirijilikli we ýaranyň daşyndaky bakteriýalardan öňüni almagy ex Eksudasiýalary çalt siňdirmek üçin ýaranyň gyrasyna çişiň başga geýimsiz;Näsaglara has gowy laýyklyk.

 Arza:I-IV faza basyş ýaralary, aýak ýaralary, süýji keseli aýak ýaralary, hirurgiki kesikler, berlen deri meýdany, ýüzleý ýaralar we gögermeler, kosmetiki hirurgiýa ýaralary, granulýasiýa we dowamly ýaralaryň epitelizasiýasy ýaly pes ýa-da orta derejeli ýaralar.

Görkezmeler

1. normalarany we derini adaty duz bilen arassalaň;

2. waranyň ululygyna laýyk geýinmegi saýlaň we geýim ýaranyň gyrasyndan 1-2 sm töweregi bolmaly;

3. wara we töweregindäki deri guradylandan soň, çykarylýan kagyzdan gabyň we geýimleri ýaranyň üstüne ýapyň, soň bolsa geýimini ýumşak ediň;

4. Çalyşma wagty ýaranyň eksudatynyň mukdaryna esaslanýar, köplenç ony 2-3 günden soň çalşyň we 7 günden köp bolmaly däl;

5.Hidrokolloid geýim doýma nokadyna eksudasiýany siňdirende, piliň süňkünden açyk sary reňkde giňelip, wagtynda emele gelmelidigini görkezýän adaty hadysa bolup, deriniň siňdirilmezligi üçin adaty bir hadysadyr;

6. Exudasiýa syzmagy bar bolsa ony çalyşyň .。

 Üns beriň:

1. ýokaşan ýaralara öwrenişip bolmaz;

2. Uly eksudasiýa bilen ýaralara laýyk däl.

3. Belki, geýimlerden birneme ys bar we ýarany adaty duz bilen arassalandan soň ýitip gidýär.


Iş wagty: Noýabr-21-2023

  • Öňki:
  • Indiki:

  •