• sahypa

Urologiýa önümleri

JUMBO lukmançylygy, Hytaýyň Urologiýa üpjünçiligini öndürijiler we üpjün edijilerdir.Urologiýa kateterinde, peşew haltasynda, erkek daşarky kateterde we urologiýa esbaplarynda ýöriteleşdik.


Urologiýa üpjünçiligini öndürijiler, urologiki amallarda ulanylýan ýokary hilli kateterleri öndürip, lukmançylyk pudagynda möhüm rol oýnaýarlar.Bazarda bar bolan dürli kateterleriň arasynda,Lateks Foli Kateter, Gyzyl rezin peşew çykaryjy kateter, Mediki Foli Kateter, Gidrofil Lateks Foli Kateter, Gidrofil Lateks Foli Kateter, Iki J Ureteral Stent, Uretral Dilator, Nelaton Kateter, Gidrofil Nelaton Kateter,Siýdik ölçeg zeýkeş sumkasy, Siýdik zeýkeş sumkasy, peşew çykaryjy aýak sumkasy, ýapyk kolostomiýa halta, Çaga peşew ýygnaýjy, Erkek Nelaton Kateter, Siýdik ölçeg sumkasy, silikon bilen örtülen Lateks Foli kateter we goşa Lýumen Foli Kateter iň köp ulanylýan önümlerdir.Bu kateterler, öt haltanyň boşlugyna we üznüksiz suwaryş suwuklygyna kömek etmek üçin niýetlenendir we lateks we silikon ýaly ajaýyp hilli materiallar bilen ýasalýar.

Urologiýa üpjün edijileri tarapyndan hödürlenýän esasy önümleriň biri Lateks Foli Kateterdir.Bu kateterler iki taraplaýyn we 3 taraplaýyn görnüşde bolýar we peşew çykaryjy we / ýa-da peşew çykaryjy ýa-da suprapubik arkaly ýerleşdirilen üznüksiz suwaryş suwuklygy üçin ulanylýar.Kateterler şahdan, drena h huni, inflýasiýa huni, ýuwulýan huni (bar bolsa), şar we klapandan ybarat.Bu kateterlerde ulanylýan material ýokary hilli bolup, olaryň howpsuzlygyny we lukmançylyk amallarynda netijeliligini üpjün edýär.Bu kateterleriň bäsdeşlik bahasy, hiline zyýan bermezden, ähli ululykdaky lukmançylyk edaralaryna elýeterli bolýar.


“Lateks Foley Catheters” -den başga-da, urologiýa üpjün edijileri “Silikon Foley Catheters” -i hem hödürleýärler.Bu kateterler, lateksiň allergiýasy ýa-da duýgurlygy bolanlar üçin alternatiwany üpjün edýär.Silikon Foli Kateterler dizaýn we işleýşi taýdan lateks kärdeşleri bilen şuňa meňzeş aýratynlyklary paýlaşýarlar, saglygy goraýyş işgärlerine hassalarynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin mümkinçilikler hödürleýärler.Bu kateterleriň ajaýyp hili, howpsuz we täsirli lukmançylyk ulanylyşyna bil baglanmagyny üpjün edýär.


Lateks Foli Kateter we Silikon Foli Kateter ýaly ýokary hilli kateterleriň ulanylmagy urologiki amallarda aýrylmazdyr.Bu kateterler, öt halta bilen baglanyşykly meseleleri dolandyrmakda we zerur lukmançylyk çärelerini ýeňilleşdirmekde möhüm maksat bolup hyzmat edýär.Urologiýa üpjünçiligi öndürijileri bilen, saglygy goraýyş işgärleri bu möhüm önümleri ýokary hilli we hassalaryň optimal idegini üpjün edip biljekdigini bilip, bu möhüm önümleri ynam bilen üpjün edip bilerler.