• sahypa

KOMPANI PRA PROFILI

25 ýyllyk tejribe
Ningbo Jumbo Medical Instruments Co., Ltd Hytaýda öňdebaryjy önüm öndüriji we lukmançylyk enjamlaryny we laboratoriýa önümlerini iň köp eksport ediji.Öndüriji hökmünde, durnukly hiliň müşderimiz üçin iň möhümdigine düşünýäris.25 ýyllap tutanýerlilik we yhlas bilen Demirgazyk Amerikada, Günorta Amerikada, Europeewropada, Aziýada we Afrikada müşderilerimiziň ýokary abraýyna we ynamyna eýe bolduk.

Jumbo lukmançylyk önümleri on kategoriýany öz içine alýar:

Bir gezek ulanylýan we umumy lukmançylyk üpjünçileri;Lukmançylyk turbasy;Urologiýa önümleri;Anestezi we dem alyş serişdeleri;Gipodermiki önümler;Keselhananyň geýim önümleri;Hirurgiýa synag önümleri;Keselhananyň formasy;Ginekologiki synag;Önümler we termometr önümleri.Esasy önümlerimiz :

Kolostomiýa sumkasy,Iv Cannula,Mikroskop aýna slaýdlary,Endotracheal turba,Kislorod maskalary,Lateks Foli Kateter,Gauze Swab

ÖNÜMLER

Paýlamak

Önümlerimiz Angliýa, Germaniýa, Italiýa, Braziliýa, Argentina, Hindistan, Malaýziýa, Taýland, Günorta Afrika we ş.m. ýaly 70-den gowrak ýurda eksport edildi. Boson markasyndan başga-da ABŞ-daky kompaniýalar üçin OEM-i hödürleýäris. , Germaniýa, Italiýa, Angliýa, Günorta Koreýa we Awstraliýa.

10,000 derejeli arassalaýyş önümçilik ussahanasy

Bu zatlar üçin güýçli gözleg we barlag toparymyz bar. Müşderiniň islegine görä täze galyplary dizaýn edip we ýasap bileris.Önümlerimiziň hemmesi arassalaýyş otagynda öndürilýär.Zawodymyz CE, ISO we GMP tarapyndan tassyklandy. Kompaniýanyň 500 işgäri bar we lukmançylyk enjamlaryny öndürijiler üçin ýokary hilli dolandyryş ulgamy bar.

Güýçli topar

Önümçilik-hyzmatdaş we güýçli QC toparynyň hiline gözegçilik

Öndüriji hökmünde müşderilerimiz üçin durnukly hiliň iň möhümdigine düşünýäris.Elmydama durnukly hiliň iň möhüm sebäbi hökmünde serederis.CE & ISO we beýleki hil gözegçilik ulgamyna laýyklykda öz hyzmatdaşlyk resminamalarymyz bar.Ilki bilen, QC toparymyzy eaksminasiýa üçin şol zawodlara ibereris.Şol zawodlar tassyklanan bolsa, olary alternatiw üpjün edijimiz hasaplarys.Olara sargyt goýanymyzdan soň, önümçilik prosesini, çig maly, taýýar önümleri gözden geçirmegi we ş.m. barlamak üçin QC-ni ibereris, bu goşa hil kepilligi, sebäbi manfaktura hyzmatdaşymyz yzygiderli synag geçirer we QC muny eder ýene.

Ningbo Jumbo Medical Instruments Co., Ltd., gözleg we önümçilik işleriniň her bir döwründe berk hil gözegçiligini, ähli desgalarda we guramada önümlere we dolandyryş tejribelerine ýokary ähmiýet berýär.Önümlerimiziň howpsuzlygy önümiň soňky aýratynlyklaryna laýyk gelmek üçin giň synag, nusga almak we tassyklamak proseduralary arkaly barlanýar.

1

Hil gözegçiligi / Tehniki goldaw bölüminiň beýany

QC bölümi, alyjylar üçin köpçülikleýin öndürilýän önümleriň howpsuzlygyny we hilini barlamak üçin jogapkärdir.

<SAMSUNG DIGITAL KAMERA>

Hil gözegçiligi proseduralary

Hil gözegçiligi işgärleri, önüm önümleriniň her bir döwründe hilini barlaýarlar.

3

Amallar we amalyýetler

Ningbo Jumbo Medical Instruments Co., Ltd döredijilikli we höweslendiriji hünärmenlerden ybarat güýçli R&D topary tarapyndan goldanýar.Tejribeli gözleg we barlag bölümimiz, müşderilerimize has gowy hyzmat etmek we önümlerimizi tanatmak üçin ylym we gözleg funksiýalaryny manipulirlemek arkaly täze önüm dizaýnlaryny hödürleýär.

Taryh

1997: Ningbo Jumbo Medical Instruments Co., Ltd. esasy önümleri bilen .......

Şereket medeniýeti

Biziň wezipämiz

Adam saglygy barada alada etmek üçin birinji derejeli önümleri döretmek

Görüşimiz

Lukmançylyk önümlerinde dünýäde öňdebaryjy bolmak

Biziň ruhumyz

Dogruçyllyk, pragmatizm, pionerçilik, innowasiýa gymmatlyklary: Müşderilere hyzmat etmek, kämillige ymtylmak, dogruçyllyk, söýgi, jogapkärçilik we ýeňiş gazanmak

ÖNÜMLER BARADA

Mysal hakda

S order Sargyt goýmazdan ozal maňa önüm nusgasyny iberip bilersiňizmi?

A : Hawa, ilki bilen hiliň bahalandyrylmagy üçin nusga mugt hödürlenip bilner.

S : Hormatly jenap, men adaty bir nusga alasym gelýär, bu mümkinmi?

A : Elbetde, jenap, adaty nusgalar edilip bilner.Dizaýnyňyzy paýlaşyp bilersiňizmi?

Customörite guty ýa-da çap maskasy bolsa, tabak ýasamak üçin tölegler bolar.

Hiliň bahalandyrylmagy üçin ilki bilen şuňa meňzeş çap stilini paýlaşaýynmy?

S goods Harytlary eltmezden ozal bize PP önümçilik nusgalaryny iberersiňizmi?

A problem Mesele ýok.Önümçilik nusgalary howa ekspressi arkaly size mugt iberilip bilner.Tassyklanylandan soň, hilini üpjün etmek üçin köpçülikleýin önümçilige geçeris.

S goods Harytlary ibermezden ozal köp sanly nusgalaryň hilini barlamak üçin haýsydyr bir üçünji tarapy kabul edersiňizmi?

A : Salam jenap, harytlary barlamak üçin islendik üçünji bölümi hoş geldiňiz.JUMBO hemişe hil bilen gyzyklanýar.

Ulag barada

S transport Ulag usullary haýsylar?

J: Çalt eltip bermek, Demir ýol, Deňiz ýükleri, Howa transporty.

Jikme-jik tölegler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

S: Haýsy söwda şertleri bar?

J: quygy-ýygydan ulanyň: EXW Iş, FOB (Hytaý porty), CIF (niýetlenen port), DDP (gapydan gapy), CPT (daşary ýurt howa menzili) we ş.m.

Beýleki söwda şertleri hem kabul edilip bilner, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

info@jumbomed.com  WhatsApp: +86-18858082808

S: forwardük ekspeditoryny nädip saýlamaly?

J: ekspeditorlary tertipleşdirmek halkara söwda şertlerine laýyklykda.

Alyjynyň kooperatiw ýük agenti ýok bolsa, haýsydyr bir haýyş bar bolsa CIF we DDP maslahat berilip bilner.

S: ippingük daşamak prosesi nähili düzüldi?

J: ippingük daşamak prosesi

2121

S: S: Halkara ýük daşamak üçin näçe wagt gerek?

J: Porta (ETA) gelmegiň takmynan wagty, aşakdaky wagt çyzgysy eksport tejribesine esaslanýan käbir esasy portlardan.

a.Şanhaýdan Demirgazyk Amerika (Amerika Weste Coast): 20 gün töweregi

b.Şanhaý Günorta Amerika: 30 gün töweregi

c.Şanhaý Japanaponiýa / Günorta Koreýa: 5 gün töweregi

d.Şanhaý Günorta-Gündogar Aziýa: 10 gün töweregi

e.Shanghaiakyn Gündogara Şanhaý: 15 gün töweregi

f.Şanhaýdan Afrika portlaryna: 35-45 gün töweregi

g.Şanhaý Europeanewropa portlaryna: 28-33 gün töweregi

S: Barmaly portdaky gümrük taýdan resmileşdirmek arkaly haýsy resminama soralar?

J: Dürli ýurtlaryň gümrük resmileşdiriş resminamasy üçin dürli talaplary bar.

Countriesurtlaryň köpüsine diňe ýük daşamak, gaplamak sanawy we hasap-faktura gerek.

Maslahat: Ine, goşmaça resminamalary talap edýän käbir ýurtlar:

Countryurt Resminama
Malaýziýa Gelip çykyş şahadatnamasy: FE (asyl)
Koreýa Respublikasy Gelip çykyş şahadatnamasy: FTA (skaner nusgasy)
Russiýa Gaplamak jarnamasy we gelip çykyş şahadatnamasy
Indoneziýa Gelip çykyş şahadatnamasy: FE
Awstraliýa Gelip çykyş şahadatnamasy: FTA
Gaplamak jarnamasy (Göçürip al)
Şweýsariýa Gelip çykyş şahadatnamasy: FTA (Asyl)
Çili Gelip çykyş şahadatnamasy: FTA (asyl)

ACüz keşbini nädip ulanmaly

göçürip al

Shüz galkanlary, adatça, ýoýulan arassa plastmassadan ýasalýar we ýüz galkanlary pytraňňy, dumanlary azaldýar we gözüň dartylmagyny peseldýär.Shieldüz galkanyndan ýasalan plastmassada ýokary ýagtylyk geçirijisi, pes dumanly, göz ýadawlygyny azaltmak üçin ýalpyldawuk örtük bolmaly we suwuk çişmekden goraýan bolmaly.Shüz galkany esasan goşmaça goragy üpjün edýär, goraýjy maska ​​geýen adamy köp mukdarda şikeslerden ýa-da gözlere gaçmakdan gorap bilýär, ýöne adatça ýüzüň ýa-da eňegiň aşagyny doly örtmeýär, howa bölejikleri girip biler gorag maskasynyň aşagyndaky burun, agz we ýüz.Iň amatly howpsuzlyk üçin işdeşler henizem bir gezek ulanylýan maskalary geýmeli bolýarlar.

Bir gezek ulanylýan ýüz galkanyny geýmek maslahat berilýär, ýöne bir gezek ulanylmaýan ýüz galkany deformasiýa, zeper ýetmedik ýa-da döwülmedik ýagdaýynda birnäçe gezek ulanylyp bilner.Maskaňyz zaýalanan bolsa, ony düzetjek bolmaň, derrew çalşyň.

Saglygy goraýyş edaralarynyň daşynda gündelik işler üçin ýüz galkanlary maslahat berilmeýär.

Gorag maskasyny geýmegiň tertibi: (gorag maskasyny geýmezden ozal arassa eller)

1. Biraz öňe egilip, iki eliňiz bilen maskanyň gaýyşlaryny tutuň.Faceüzüň öňüne degmäň.

2. Elastik barmagyňyz bilen ýaýlaň we elastik kelläňiziň arkasyna goýuň, köpük maňlaýyňyza düşer.

3. Galkan geýeniňizden soň, ýüzüňiziň öň we gapdallaryny ýapýandygyna we hiç bir ýeriň açylmaýandygyna göz ýetiriň.Köpük gaşlardan 3 sm töweregi we eňegiň aşagyndaky galkanyň aşagy bolmaly.

4. Gorag maskasy hemişe geýilmelidir we gorag enjamy ýüzi açmak üçin "ýokary" ýagdaýyna itip bolmaz.Maska ýerinde däl bolsa, maskanyň gyralaryna elastik ýerleşdirip berkidiň.

5. shüz galkany, görnüşini we bitewiligini saklaýança, dogry geýmek we arassalamak ädimleri bilen geýip bolýar.

6. Haç hapalanmagynyň öňüni alyň

Galkan üpjün edijisini gözleýärsiňizmi?

“Wellmien” dünýä ýüzünde lukmançylyk kömegi we iýmit gaýtadan işleýän desgalary ýüz maskalary, ýüz galkanlary, köýnekler, örtükler, perronlar, şapka, aýakgap örtükleri, ýeň örtükleri, ýassyklaryň aşagyndaky, bir gezek ulanylýan ellikler, ýara bejeriş önümleri, ilkinji lukmançylyk önümleri we hirurgiki önümler bilen üpjün edýär. gaplar we ş.m. Önümlerimiz dünýä bazarlaryna iň gowy satylýar we hassahanalar, ideg merkezleri, lomaý satyjylar, döwlet edaralary ýa-da institutlar, azyk senagaty we öý hojalygy we ş.m. ýaly dürli sazlamalarda giňden ulanylýar.

Çalt reaksiýa hyzmat ulgamy

Müşderiler tarapyndan talap edilýän islendik kömek halatynda biziň ähli hyzmat toparymyz, şeýle hem gözleg we barlag topary garaşýar.

Costokary çykdajy

Asyl zawod hökmünde ähli çykdajy ulgamlaryna doly gözegçilik edýäris, şonuň üçin biz işewürligi ösdürmegi goldamak üçin nyrh şertlerine has çeýeligi hödürläp bileris.

Näme üçin bizi saýlaýarsyňyz?

Ent Patent: Önümlerimiz üçin ähli patentler.

☑ Tejribe: OEM we ODM hyzmatlarynda uly tejribe (galyndy öndürmek, sanjym galyplaryny goşmak bilen).

☑ Şahadatnama: CE, FDA APPROVAL, RoHS, ISO 13485 şahadatnamasy we REACH şahadatnamasy.

☑ Hil kepilligi: 100% köpçülikleýin önümçiligiň garramagy synagy, 100% material synagdan geçirildi we 100% funksional synagdan geçirildi.

☑ Kepillik hyzmaty: Bir ýyl kepillik, satuwdan soňky ömri.

Support Goldaw beriň: Adaty tehniki maglumatlar we tehniki okuw goldawy.

☑ Gözleg we barlag bölümi: Gözleg we barlag toparyna elektron inersenerleri, gurluşyk inersenerleri we daşarky dizaýnerler girýär.

☑ Döwrebap önümçilik zynjyry: Galyndy, sanjym ussahanasy, önümçilik we gurnama ussahanasy, ekranda çap we pad çaphana ussahanasy, UV bejeriş prosesi ussahanasy ýaly ösen awtomatiki önümçilik enjamlary ussahanasy.