• sahypa

Şprisler

Bir gezek ulanylýan şpris umumy ulanylýan şprislerimiz, mazmuny görmek üçin takyk barrel we dozanyň takyklygyna kömek etmek üçin takyk, goýy ölçeg bellikleri bar.Uly barmak flanes, aspirasiýa we sanjym wagtynda gözegçiligi gowulandyrýar we plunger stop aýratynlygy tötänleýin plungeriň çykmagynyň öňüni alýar.Näsaglaryň rahatlygy, ulanylyş aňsatlygy we kliniki öndürijiligi göz öňünde tutup işlenip düzülen şprisler ikisinde-de barLuer Lockwe Luer Slip görnüşleri.Tebigy rezin lateks bilen ýasalmaýar. Insulin şpriss 20-nji asyryň köp böleginde insulini eltmegiň ýeke-täk usulydy.1990-njy ýyllaryň ahyrynda insulin ruçkalary has köp ulanylýar.