• sahypa

Bandajyň ulanylyşy näme?

Iň ýokary hilli we takyklyk üçin köp gatlakly gysyş bandajy ulgamy.

Aýratynlyklary

 • Bir gatlak gatlaksüňkli meşhurlyklary goramak üçin aýagyň we topugyň töwereginde galyp bilmek aňsat bolan inçe köpükli pagta örtük gatlagydyr
 • Iki gat gysyş bandajyýeňil gysyşy hödürleýär, bedeniň konturyna aňsatlyk bilen laýyk gelýär we aňsat okalýan uzalma görkezijisini üpjün edýär
 • Üç gatlak birleşýän bandajözüne ýapyşýar we lentasyz Bir we Iki gatlaklary üpjün edýär

Peýdalary

Iki gatdaky gönüburçly nagyş, bandaj 50% -e çenli uzalsa, inedördül öwrüler.

 • Üç bandaj, görkezilişi ýaly ulanylanda ýedi güne çenli täsirli, dowamly gysyş üpjün etmek üçin bilelikde işleýär
 • Uzaldyş takyklygy Ikinji gatdaky gönüburçly nagyş bilen ulalýar, dogry mukdarda (50%) ulanylanda inedördül öwrüler.
 • Ulgam görkezilişi ýaly örtülende 30-40 mmHg aralygynda topukda aşaky bandaj basyşyny öndürýär

Seresaplyk

“ThreePress” ulanmazdan ozal topuk aýlawy 18 sm (7 1/8 ”) pes bolsa, iki we üç gatlaklary gysmazdan ozal topuk we Achilles tendonyny ýapyň.

Görkezişler

 

Ikinji gatdaky gönüburçly nagyş, bandajyň 50% -e çenli uzalanda açyk meýdana öwrülýär.

 • Wenoz aýak ýaralaryny we şuňa meňzeş şertleri netijeli dolandyrmak üçin ulanmak üçin
 • Açyk ýaralar bilen saralýan ulgamy ulanmazdan ozal degişli geýim geýmeli
 • Önüm goýmakda görkezilişi ýaly ulanyň

Garşy görkezijiler

Näsagyň topuk brahial basyşy (ABPI) 0,8-den pes bolsa ýa-da arterial kesel bar bolsa, “ThreePress Bandaging System” ulanmaň.

Arza

Bir gatlak gatlak
Spiral usuly barmaklaryň düýbünden dyzynyň aşagyna çenli her öwrümi 50% örtýär

Iki gat gysyş bandajy
8-nji suratda bandajyň 50% -e çenli uzalýandygyny kesgitlemek üçin gönüburçlukdan inedördül görkeziji nagşy ulanylýar

Üç gatlak birleşýän bandaj
Spiral usuly bir-birine gabat gelende 50% -e çenli uzalýar - dabany üç gatlak bilen örtmeli


Iş wagty: 13-2023-nji dekabry

 • Öňki:
 • Indiki:

 •