• sahypa

Habarlar

 • Bandajyň ulanylyşy näme?

  Bandajyň ulanylyşy näme?

  Iň ýokary hilli we takyklyk üçin köp gatlakly gysyş bandajy ulgamy.Aýratynlyklary Layer One Padding Bandaj, süňk meşhurlyklaryny goramak üçin aýak we topuk töweregine galyp, inçe köpükli arkasy bolan pagta örtük gatlagy, 2-nji gatlak gysyş bandajy ýeňil gysyş, konfo ...
  Koprak oka
 • 2 bölek şpris bilen 3 bölek şprisiň arasynda näme tapawut bar?

  2 bölek şpris bilen 3 bölek şprisiň arasynda näme tapawut bar?

  lukmançylyk we önümçilik goşundylary.Şprisler barada aýdylanda, bazarda köp dürli görnüş bar.Has giňden ýaýran wariantlaryň ikisi 2 bölek şpris we 3 bölek şpris bolup, olaryň hersinde köp sanly amaly üçin ideal edýän özboluşly häsiýetleri bar.Tapawudy näme ...
  Koprak oka
 • Bir bölek kolostomiýa sumkasy

  Bir bölek kolostomiýa sumkasy

  Ygtybarly we ygtybarly, ýöne aňsatlyk bilen bölünýän ýumşak iki bölek gysgyç.Ygtybarly, ygtybarly we berk halka ulgamy örän çeýe we ulanyja ýokary derejeli rahatlyk berýär.Torbany esasy tabaga aňsatlyk bilen dakyp bolýar.Floüzýän halka gaty güýçli we çeýe co ...
  Koprak oka
 • Qualityokary hilli gidrokolloid ýara geýinmek

  Qualityokary hilli gidrokolloid ýara geýinmek

  Silikon geýiminde silikon ýarasy aragatnaşyk gatlagy, super siňdiriji pad, poliuretan köpük we bug geçiriji we suw geçirmeýän poliuretan filmi bar.Köp gatly gurluşyk dinamiki suwuklygy dolandyrmagy ýeňilleşdirýär, çygly ýara gurşawyny üpjün etmek üçin ...
  Koprak oka
 • Sanly termometriň artykmaçlygy

  Sanly termometriň artykmaçlygy

  JUMBO Medical-de, sanly termometrleriň öňdebaryjy öndürijisi bolanymyza buýsanýarys.Önümlerimiz çalt, ýönekeý we täsirli görnüşde takyk temperatura okalmagyny üpjün etmek üçin niýetlenendir.Çaga üçin gönüburçly termometr ýa-da özüňiz üçin gulak termometri gerekmi, biziň diapazonymyz ...
  Koprak oka
 • bir gezek ulanylýan kislorod maskasy

  bir gezek ulanylýan kislorod maskasy

  Ningbo Jumbo Medical Instrument Co., Ltd., Hytaýyň iň ösen welaýatlarynyň biri hökmünde tanalýan Hytaýyň Zhejiang şäherinde ýerleşýän abraýly kompaniýa.Biziň kompaniýamyz, amatly transpo bilen Ningbo portuna, Şanhaý portuna we Hangzhou halkara howa menziline ýakyn geografiki ýerleşişden lezzet alýar ...
  Koprak oka
 • Oundara geýimleri

  Oundara geýimleri

  Deriniň kemçiliklerini çalt we täsirli bejermek üçin ýörite döredilen ösen ýara geýimlerimiz bilen tanyşdyrmak.Has gowy netijeler üçin ýaralary bejermegiň täsirli proseduralaryny bermegiň möhümdigine düşünýäris we innowasion geýimlerimiz saglygyňy güýçlendirip biler ...
  Koprak oka
 • Foli Kateter

  Foli Kateter

  Foli kateter bilen tanyşdyrmak: Siýdiniň akmagy we dermanlary dolandyrmagyň iň soňky çözgüdi, peşew çykarmaga we dermanlary dolandyrmaga kömek edip biljek ygtybarly we köpugurly kateter gözleýärsiňizmi?Indi seretme!Foli Kateterini hödürlemek üçin buýsanýarys - a b ...
  Koprak oka
 • Silikon lentasy

  Silikon lentasy

  Oundarany bejermek we duýgur deri üçin iň soňky çözgüt bolan rewolýusiýa lukmançylyk derejämiziň ýumşak silikon lentasy bilen tanyşdyrmak.Silikon lentamyz 1 "x 5.5 ý.
  Koprak oka
 • Lukmançylyk bir gezek ulanylýan plastik waginal spekulumymyz bilen tanyşdyrmak

  Lukmançylyk bir gezek ulanylýan plastik waginal spekulumymyz bilen tanyşdyrmak

  Iň täze önümimiz bolan “Medisina bir gezek ulanylýan plastik waginal spekulum” bilen tanyşdyrýarys.Bu innowasiýa enjam, waginal ulalmak, arassalamak we ýatgynyň barlag amallaryna kömek etmek üçin niýetlenendir.Saglygy goraýyş işgärleri üçin ýönekeý we ygtybarly çözgüt hödürleýär ...
  Koprak oka
 • Hirurgiki pyçak skalpel pyçagy

  Hirurgiki pyçak skalpel pyçagy

  Önümiň ady Esasy hirurgiki operasiýa paketinde ýumşak dokumalary kesmek üçin ulanylýar 1pcs / Alum-foi ...
  Koprak oka
 • 100% Silikon Foli Kateterler

  100% Silikon Foli Kateterler

  Kateterizasiýa we näsaglara gözegçilik wagtynda iň amatly rahatlygy we ygtybarlylygy üpjün etmek üçin döredilen ynkylap lukmançylyk enjamy bolan Silikon Foli Kateter bilen tanyşdyrmak.Highokary hilli import edilen silikon kauçukdan ýasalan bu kateter, tra bilen deňeşdirilende has ýokary howpsuzlyk we öndürijilik hödürleýär ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2